Vedtægter

Kapitel 1 – Foreningens navn og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er “Grundejerforeningen Ugleskoven” og hjemstedet er Roskilde Kommune

Kapitel 2 – Foreningens omride og medlemskreds

§ 2. Foreningens geografiske område er vejene Rævebakken, Skovbakken, Uglebakken og Ørnevej, 4040 Jyllinge.
§ 3. Grundejerforeningens medlemmer er til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens område.
§ 4. Stk 1. Foreningens generalforsamiing kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, træffe beslutning om,
– at foreningens område skal udvides , således at ejere af ejendomme, der ligger uden for foreningens område, men grænser til dette, kan optages som medlemmer af foreningen.
at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, og
– at grundejerforeningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger.
Stk 2. Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtigelse til at være medlem af en grundejerforening, inddrages under foreningens område, skal et således opnået medlemskab være bindende for de fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorfor der skal ske tinglysning af servitutbestemmelse herom.

Kapitel 3 – Foreningens formål og opgaver

§ 5. Stk. 1. Grundejerforeningen forestår etablering, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overenstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udfører de opgaver, der iøvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.
Stk. 2. Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overenstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.
Stk. 3. Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er
nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt at kræve fornøden sikkerhed herfor,

§ 6. Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

Kapitei 4 – Medtemmernes forhold til foreningen

§ 7. Stk. 1. Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.
Stk. 2. Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger (1. rykker 100 kr.-2 rykker 200kr.), men tillige et rentebeløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb efter modtagelse af 2 rykker.
Stk. 3. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv I foreningen.

§ 8. Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen.
§ 9. Stk. 1. I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.
Stk. 2. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også gælder for tab,
som foreningen har på enkelte medlemmer.

§10, Stk. 1. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette
mod dennes formue.
Stk. 2. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen.
Stk. 3. Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl.

§ 11. Et medlem har på generalforsamlingen 1 stemme for hvert bidrag, der er pålagt medlemmet.

Kapitel 5 – Foreningens ledelse og administration

§ 12. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

§ 13. Stk 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Stk 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.
Stk. 3. Dagsordenen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende behandles:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkommene forslag
5. Fastsættelse af kontigent
6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant ifølge §17. Stk. 2.
7. Eventuelt
Under “eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 14. Skt. 1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.
Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.
Stk. 3. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

§ 15. Stk. 1. Generalforsamlingen vælger dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
Stk. 2. Stemmegivning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigent bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.
Stk. 3. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.
Stk. 4. Beslutningen på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke.
Stk. 5. Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det her fuld beviskraft i enhver henseende.
Stk. 6. Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsenden referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

§ 16. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 17. Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Alle medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af foreningen. Der vælges i lige år en formand og 1 bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges der en kassere samt 2 bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen vælges endvidere 2 suppleanter, disse vælges for 1 år af gangen og indtræder i bestyrelsen efter den i protokollen anførte rækkefølge, såfremt der opstår vakance i årets løb.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er indtrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 18. Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de adminstrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

Stk. 4. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

§ 19. Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Kapitel 6 – Regnskab og revision

§ 20. Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse til 31. december 2003.
Stk. 2. Regnskabet tilstilles revisoren senest 3 uger før generalforsamlingen og skal være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så det kan fremlægges skriftlig på generalforsamlingen.

§ 21. Stk. 1. Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.
Stk. 2. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1.000 kroner.

Kapitel 7 – Forskellige bestemmelser

§ 22. Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 23. Stk. 1. Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningen medlemmer.
Stk. 2. Er det fremmødne antalmedlemmer ikke tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsmaling kan forslaget vedtages med simpelt flertal uden hensyn til de mødtes antal.

§ 24. Omkostninger til foreningens stiftelse afholdes af foreningen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 11. juni 2003